PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID
Dit Privacybeleid geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoongevens betreffende de producten en diensten van Studio Frank (Zeen gcv), Kuringersteenweg 140-2, 3500 HASSELT, België en ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer BE0666.731.379. Studio Frank respecteert de privacy van bezoekers en klanten en draagt zorg voor persoonlijke informatie en behandelt deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van de websites, producten en diensten van Studio Frank, verklaart u zich akkoord met dit Privacybeleid.

Studio Frank behoudt zich steeds het recht voor om dit Privacybeleid aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke policies door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Privacybeleid werden het laatst bijgewerkt op 9 juli 2018.

1. Algemeen
Studio Frank leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Studio Frank stelt zich middels huidige Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. AGV/GDPR vanaf 25 mei 2018 in voege.

2. Persoonsgegevens
Studio Frank verkrijgt persoonsgevens op diverse manieren:
– bij inschrijving op de nieuwsbrief: e-mailadres
– via contactformulieren, via e-mail, telefonisch of via briefwisseling, of tijdens een persoonlijk gesprek

3. Doeleinden van de verwerking:
Studio Frank gebruikt de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

3.1. Commerciëel:
– maken van een offerte op vraag van de potentiële klant
– opvolgen van de status van een project bij een potentiële klant of een gerelateerde persoon.
– uitnodigen voor opendeurdagen of beurzen.

3.2. Marketing:
versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties met voorafgaande de expliciete toestemming van de ontvanger. De toestemming hiervoor kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, aanwezig in ieder promotioneel e-mailbericht of onderaan de footer van de website van Studio Frank.

3.3. Doorgifte aan derden:
Studio Frank behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Voor het maken van een offerte in houtschrijnwerk, worden de klantgegevens in het offerte-systeem van JANSSEN RAMEN gebruikt.

3.4. Wettelijke vereisten:
Studio Frank zal genoodzaakt zijn bepaalde persoonsgegevens te onthullen, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

3.4. Duur van de verwerking:
De persoonsgegevens worden door Studio Frank bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Studio Frank en de bezoeker en/of de klant. Studio Frank hanteert standaard volgende termijnen:
– klantgegevens: 10 jaar
– e-maillijst: 4 jaar
– lead of algemene gegevens: 2 jaar

5. Rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden Studio Frank gebruik maakt van hun persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Studio Frank. Bezoekers en/of klanten kunnen Studio Frank steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Uitoefening van rechten:
Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Studio Frank, hetzij per e-mail naar info@studiofrank.be, per post naar Studio Frank, Kuringersteenweg 140-2, 3500 HASSELT, België.

5.4. Recht om klacht in te dienen:
Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Studio Frank maakt gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Studio Frank aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Toegang door derden
Om persoonsgegevens van bezoekers en/of klanten te kunnen verwerken, verleent Studio Frank toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers.
Studio Frank garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.